skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Peoples Republic of China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and China: converging responses to globalization

Ferdinand, Peter

International Affairs, July 2007, Vol.83(4), pp.655-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2007.00646.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's response to China's rise: regional engagement, global containment, dangers of collision

Hughes, Christopher W.

International Affairs, July 2009, Vol.85(4), pp.837-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2009.00830.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Visions of World Order: Post‐hegemonic or a New Hegemony?

Callahan, William A.

International Studies Review, December 2008, Vol.10(4), pp.749-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/j.1468-2486.2008.00830.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hegemon on the Offensive: Chinese Perspectives on U.S. Global Strategy

Deng, Yong

Political Science Quarterly, 2001, Vol.116(3), pp.343-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yong Deng
  2. Ferdinand, Peter
  3. Deng, Y
  4. Hughes, Christopher
  5. Callahan, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...