skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Felmlee, Diane xóa Chủ đề: Peer Relationship xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status Struggles: Network Centrality and Gender Segregation in Same- and Cross-Gender Aggression

Faris, Robert ; Felmlee, Diane

American Sociological Review, Feb 2011, Vol.76(1), pp.48-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Intransitivity in Sociometric Data

Hallinan, Maureen ; Felmlee, Diane

Sociometry, 1975, Vol.38(2), p.195 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Felmlee, D
  2. Diane Felmlee
  3. Felmlee, Diane
  4. Hallinan, Maureen
  5. Hallinan, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...