skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Peace Enforcement xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Afghan intervention in a security perspective

Wagemaker, Allard

ISSN: ; ISSN: 1387-8050

Toàn văn sẵn có

2
The Afghan intervention in a security perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Afghan intervention in a security perspective

Wagemaker, Allard

Complex operations : studies on Lebanon (2006) and Afghanistan (2006-present), pp.223-250

ISBN:

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wagemaker, Allard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...