skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2014đến2015 xóa Nhan đề tạp chí: BMC medical research methodology xóa Chủ đề: Patients xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility and acceptability of using the Mother-Generated Index (MGI) as a Patient Reported Outcome Measure in a randomised controlled trial of maternity care

Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth William ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter

BMC medical research methodology, 18 November 2015, Vol.15, pp.100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2288 ; PMID: 26582386 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12874-015-0092-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knapp, R.
  2. Finlayson, Kw
  3. Diggle, Peter
  4. Diggle, P.
  5. Finlayson, K.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...