skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Chủ đề: Passive Solar Architecture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIMULATION TOOL WITH ITS EXPERT INTERFACE FOR THE THERMAL DESIGN OF MULTIZONE BUILDINGS

Peuportier, Bruno ; Sommereux, Isabelle Blanc

International Journal of Solar Energy, 01 January 1990, Vol.8(2), pp.109-120

ISSN: 0142-5919 ; E-ISSN: 1477-2752 ; DOI: 10.1080/01425919008909714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sommereux, I.B.
  2. Sommereux, Isabelle Blanc
  3. Blanc, Isabelle
  4. Peuportier, B.
  5. Sommereux, Isabelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...