skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Chủ đề: Particulate Matter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The air quality health index and asthma morbidity: a population-based study.(Research)

To, Teresa ; Shen, Shixin ; Atenafu, Eshetu G. ; Guan, Jun ; Mclimont, Susan ; Stocks, Brian ; Licskai, Christopher

Environmental Health Perspectives, Jan, 2013, Vol.121(1), p.46(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valuation of Air Quality in Chile: The Life Satisfaction Approach.(Report)(Author abstract)

Mendoza, Yenniel ; Loyola, Roger ; Aguilar, Alonso ; Escalante, Roberto

Social Indicators Research, 2019, Vol.145(1), p.367(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300 ; DOI: 10.1007/s11205-019-02103-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air quality in Lanzhou, a major industrial city in China: characteristics of air pollution and review of existing evidence from air pollution and health studies

Zhang, Yaqun ; Li, Min ; Bravo, Mercedes A. ; Jin, Lan ; Nori-Sarma, Amruta ; Xu, Yanwen ; Guan, Donghong ; Wang, Chengyuan ; Chen, Mingxia ; Wang, Xiao ; Tao, Wei ; Qiu, Weitao ; Zhang, Yawei ; Bell, Michelle L.

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2187-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yaqun
  2. Mendoza, Yenniel
  3. Wang, Xiao
  4. Jin, Lan
  5. Licskai, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...