skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: Participatory Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for Self-Reflection on Values for Improved Life Decision

Huldtgren, Alina ; Wiggers, Pascal ; Jonker, Catholijn M

Interacting with Computers, 2014, Vol. 26(1), pp.27-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwt025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At Home with Users: A Comparative View of Living Labs

Ley, Benedikt ; Ogonowski, Corinna ; Mu, Mu ; Hess, Jan ; Race, Nicholas ; Randall, David ; Rouncefield, Mark ; Wulf, Volker

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(1), pp.21-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wulf, V.
  2. Jonker, Catholijn M
  3. Wiggers, Pascal
  4. Ogonowski, C
  5. Randall, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...