skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Chủ đề: Participatory Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for Self-Reflection on Values for Improved Life Decision

Huldtgren, Alina ; Wiggers, Pascal ; Jonker, Catholijn M

Interacting with Computers, 2014, Vol. 26(1), pp.27-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwt025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At Home with Users: A Comparative View of Living Labs

Ley, Benedikt ; Ogonowski, Corinna ; Mu, Mu ; Hess, Jan ; Race, Nicholas ; Randall, David ; Rouncefield, Mark ; Wulf, Volker

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(1), pp.21-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wulf, V.
  2. Jonker, Catholijn M
  3. Wiggers, Pascal
  4. Ogonowski, C
  5. Randall, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...