skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Chủ đề: Partial Migration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-demand cross-device interface components migration

Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the 12th international conference on human computer interaction with mobile devices and services, 07 September 2010, pp.299-308

ISBN: 9781605588353 ; ISBN: 1605588350 ; DOI: 10.1145/1851600.1851653

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial web interface migration

Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the International Conference on advanced visual interfaces, 26 May 2010, pp.414-414

ISBN: 9781450300766 ; ISBN: 1450300766 ; DOI: 10.1145/1842993.1843092

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...