skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Parliamentarism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unravelling semi-presidentialism: democracy and government performance in four distinct regime types

Sedelius, Thomas ; Linde, Jonas

Democratization, 02 January 2018, Vol.25(1), pp.136-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510347.2017.1334643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demokrati eller presidentdiktatur?: Konstitutionella vägval i postkommunistiska länder

Sedelius, Thomas; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Nordisk Østforum, 2008, Vol. 22(2), pp. 141-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-7220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...