skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Chủ đề: Parameter Estimation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time series modeling by a regression approach based on a latent process

Chamroukhi, Faicel ; Samé, Allou ; Govaert, Gérard ; Aknin, Patrice

Neural Networks, 2009, Vol.22(5), pp.593-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-6080 ; E-ISSN: 1879-2782 ; DOI: 10.1016/j.neunet.2009.06.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Velocity-based cardiac contractility personalization from images using derivative-free optimization

Wong, Ken C.L ; Sermesant, Maxime ; Rhode, Kawal ; Ginks, Matthew ; Aldo Rinaldi, C ; Razavi, Reza ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas; Sermesant, Maxime (Editor)

Journal of mechanical behavior of biomedical materials, March 2015, Vol.43, pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-6161 ; E-ISSN: 1878-0180 ; DOI: 10.1016/j.jmbbm.2014.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor Growth Modeling: Parameter estimation with Maximum Likelihood methods

Patmanidis, Spyridon ; Charalampidis, Alexandros C ; Kordonis, Ioannis ; Mitsis, Georgios D ; Papavassilopoulos, George P; Jonchère, Laurent (Editor)

Computer Methods and Programs in Biomedicine, July 2018, Vol.160, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2607 ; E-ISSN: 1872-7565 ; DOI: 10.1016/j.cmpb.2018.03.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-invasive tracking of peripheral ventilatory response to carbon dioxide

Khoo, Michael C.K

International Journal of Bio-Medical Computing, 1989, Vol.24(4), pp.283-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7101 ; DOI: 10.1016/0020-7101(89)90023-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas
  2. Rhode, Kawal
  3. Same, Allou
  4. Papavassilopoulos, George P.
  5. Kordonis, Ioannis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...