skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Parallel programming (Computer science) xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Automatic parallelization for a class of regular computations
Automatic parallelization for a class of regular computations
Automatic parallelization for a class of regular computations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic parallelization for a class of regular computations

Singapore ; River edge, New Jersey : World Scientific, 1997. - (005.2 MEG 1997) - ISBN981-02-2806-6;ISBN981-281-994-0

Truy cập trực tuyến

2
Concurrent programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent programming

Burns Alan; Davies Geoff

Wokingham, Eng. ; Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1993. - (005.2 BUR 1993) - ISBN0201544172 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Concurrent prolog : collected papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent prolog : collected papers

Shapiro Ehud Y

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA76.73.P76 C655 1987) - ISBN0262192551 (set);ISBN0262192667 (v. 1);ISBN0262192675 (v. 2)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Concurrent programming : principles and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent programming : principles and practice

Andrews Gregory R.

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1991. - (004 AND 1991) - ISBN0805300864

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Practical FPGA programming in C
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical FPGA programming in C

Pellerin David.; Thibault Scott

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference, 2005. - (005.13 PEL 2005) - ISBN0131543180

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
CUDA application design and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUDA application design and development

Farber Rob.

Waltham, MA : Morgan Kaufmann, c2011. - (005.3 FAR 2011) - ISBN9780123884268 (pbk.);ISBN0123884268 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Concurrent and real-time programming in Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent and real-time programming in Java

Wellings Andrew J.

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley, c2004. - (005.13 WEL 2004) - ISBN047084437X (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Parallel functional languages and compilers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel functional languages and compilers

Szymanski Boleslaw K

New York, N.Y. : ACM Press ; Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1991. - (005.2 PAR 1991) - ISBN0201522438

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The SR programming language : concurrency in practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SR programming language : concurrency in practice

Andrews Gregory R.; Olsson Ronald A

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1993. - (005.13 AND 1993) - ISBN0805300880 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Data-parallel programming on MIMD computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-parallel programming on MIMD computers

Hatcher Philip J.; Quinn Michael J

Cambridge: The MIT press, 1991 - (005.2 HAT 1991) - ISBN0262082055

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Advances in gpu research and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in gpu research and practice

Sarbazi-Azad Hamid

Cambridge, MA : Elsevier, 2017. - (005.275 ADV 2017) - ISBN9780128037386

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Computational mathematics : models, methods, and analysis with MATLAB and MPI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational mathematics : models, methods, and analysis with MATLAB and MPI

White R. E.

Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, c2004. - (QA297 .W495 2004) - ISBN1584883642 (acid-free paper)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrews Gregory R
  2. Shapiro Ehud Y
  3. Farber Rob
  4. Megson G. M
  5. Burns Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...