skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanbellingen, Tim xóa Chủ đề: Pantomime xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonverbal social communication and gesture control in schizophrenia

Walther, Sebastian ; Stegmayer, Katharina ; Sulzbacher, Jeanne ; Vanbellingen, Tim ; Müri, René ; Strik, Werner ; Bohlhalter, Stephan

Schizophrenia bulletin, March 2015, Vol.41(2), pp.338-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1745-1701 ; PMID: 25646526 Version:1 ; DOI: 10.1093/schbul/sbu222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural brain correlates of defective gesture performance in schizophrenia

Stegmayer, Katharina ; Bohlhalter, Stephan ; Vanbellingen, Tim ; Federspiel, Andrea ; Moor, Jeanne ; Wiest, Roland ; Müri, René ; Strik, Werner ; Walther, Sebastian

Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, May 2016, Vol.78, pp.125-137 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1973-8102 ; PMID: 27038858 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Müri, René
  2. Müri, R.
  3. Strik, Werner
  4. Stegmayer, K.
  5. Vanbellingen, Tim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...