skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Overvad, Kim xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Cancer xóa Chủ đề: Pancreatic Cancer xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma carotenoids, vitamin C, retinol and tocopherols levels and pancreatic cancer risk within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition : A nested case-control study Plasma micronutrients and pancreatic cancer risk

Jeurnink, Suzanne M. ; Ros, Martine M. ; Leenders, Max ; Van Duijnhoven, Franzel J B ; Siersema, Peter D. ; Jansen, Eugene H J M ; Van Gils, Carla H. ; Bakker, Marije F. ; Overvad, Kim ; Roswall, Nina ; Tjønneland, Anne ; Boutron-Ruault, Marie Christine ; Racine, Antoine ; Cadeau, Claire ; Grote, Verena ; Kaaks, Rudolf ; Aleksandrova, Krasimira ; Boeing, Heiner ; Trichopoulou, Antonia ; Benetou, Vasiliki ; Valanou, Elisavet ; Palli, Domenico ; Krogh, Vittorio ; Vineis, Paolo ; Tumino, Rosario ; Mattiello, Amalia ; Weiderpass, Elisabete ; Skeie, Guri ; Castão, José María Huerta ; Duell, Eric J. ; Barricarte, Aurelio ; Molina-Montes, Esther ; Argüelles, Marcial ; Dorronsoro, Mire ; Johansen, Dorthe ; Lindkvist, Björn ; Sund, Malin ; Crowe, Francesca L. ; Khaw, Kay Tee ; Jenab, Mazda ; Fedirko, Veronika ; Riboli, E. ; Bueno-De-Mesquita, H. Bas

International Journal of Cancer, 2015, Vol.136(6), pp.E665-7136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0020-7136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. Wiley (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattiello, Amalia
  2. Leenders, Max
  3. Dorronsoro, Mire
  4. Trichopoulou, Antonia
  5. Roswall, Nina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...