skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Paleontology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Scientific results. Argo abyssal plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(123) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.126, Scientific results

Maddox E.M

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(126) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.125, Initial reports. Bonin / Mariana region

Dearmont L.H

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(125) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.106/109, Science results. Mid Atlantic ridge

Stewart N.J

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(106) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.117, Initial reports. Oman margin/ Noegene package

Stewart Norman J

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(117) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol.124, Initial reports. Celebes and Sulu seas

Winkler W.R; Barbu Eva M

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(124) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol.122, Initial reports. Exmouth plateau

Julson A.P

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(122) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.105, Part A-Initial report. Baffin bay and Labrador sea

Marie Littleton R

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(105.A) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.118, Scientific results. Fracture tone drilling on the south West Indian ridge

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(118) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stewart S.K
  2. Dearmont L.H
  3. Stewart Norman J
  4. Stewart N.J
  5. Julson A.P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...