skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa Chủ đề: Pahs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of plant photosystems in the remediation of benzo[a]pyrene and pyrene spiked soils

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.625-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoremediation efficacy assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons contaminated soils using garden pea (Pisum sativum) and earthworms (Eisenia fetida)

Sivaram, Anithadevi Kenday ; Logeshwaran, Panneerselvan ; Lockington, Robin ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, August 2019, Vol.229, pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lockington, Robin
  2. Logeshwaran, P
  3. Sivaram, Ak
  4. Megharaj, Mallavarapu
  5. Megharaj, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...