skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa Chủ đề: Pacifist Utopia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Između politike sile i pacifističke utopije: Rat i mir u sociološkoj teoriji

Joas, Hans

Politička Misao, 1992, Vol.XXIX(1), pp.125-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3241 ; E-ISSN: 1846-8721

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joas, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...