skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Undoing ties : political philosophy at the waning of the state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undoing ties : political philosophy at the waning of the state

Croce Mariano.; Salvatore Andrea

New York : Bloomsbury Academic, 2015. - (320.01 CRO 2015) - ISBN9781628922035 (hardback);ISBN9781628922028 (pb)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The New European Left : A Socialism for the Twenty-First Century?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New European Left : A Socialism for the Twenty-First Century?

Hudson, Kate

E-ISBN: 9781137265111 E-ISBN: 1137265116 DOI: 10.1057/9781137265111 ISBN: 9780230248762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Political Communication Cultures in Western Europe : Attitudes of Political Actors and Journalists in Nine Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Communication Cultures in Western Europe : Attitudes of Political Actors and Journalists in Nine Countries

Pfetsch, Barbara;; Pfetsch, Barbara

E-ISBN: 9781137314284 E-ISBN: 1137314281 DOI: 10.1057/9781137314284 ISBN: 9780230302013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hudson, Kate
  2. Croce Mariano
  3. Pfetsch, Barbara
  4. Salvatore Andrea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...