skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: P450 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of copy number variation in host races of the pea aphid

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M ; Butlin, Roger K

Molecular biology and evolution, January 2015, Vol.32(1), pp.63-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-1719 ; PMID: 25234705 Version:1 ; DOI: 10.1093/molbev/msu266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

06 - Data for and results of GLMM2

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/6 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

07 - Data for and results of GLMM3

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/7 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

09 - NJ tree of CNV per capture pools and sequencing lanes

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/8 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

08 - RandomForest results and gene family importance

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/10 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 - ExtendedFigure1_CNValongCHR_AllTargetsIncluded

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/9 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Dynamics of copy number variation in host races of the pea aphid

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/6 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/7 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/8 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/10 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/9 ; Related DOI: 10.1093/MOLBEV/MSU266 ; Related DOI: 10.1093/MOLBEV/MSU266

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

01 - Output files from Picard "CalculateHsMetrics"

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

02 - R matrix of normalized read count data

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

03 - Squared root and transformed read count data

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

04 - Matrix of raw alpha values

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

05 - Data for and results of GLMM1

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. HAL (CCSd)  (1)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duvaux, Ludovic
 2. Smadja, Carole M
 3. Butlin, Roger K
 4. Geissmann, Quentin
 5. Ferrari, Julia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...