skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Bailliere&Apos;S Clinical Rheumatology xóa Chủ đề: Osteoarthritis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Clinical guidelines for management

Scott, David L.

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1997, Vol.11(1), pp.157-179

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(97)80039-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Economics of osteoarthritis: a global perspective

March, Lynette M. ; Bachmeier, Clarissa J.M.

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1997, Vol.11(4), pp.817-834

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(97)80011-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 What is the current status of biochemical markers in the diagnosis, prognosis and monitoring of osteoarthritis?

Lohmander, L. Stefan

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1997, Vol.11(4), pp.711-726

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(97)80006-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...