skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Experimental brain research xóa Chủ đề: Orientation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visuo-vestibular interaction in the reconstruction of travelled trajectories

Bertin, R. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 2004, Vol.154(1), pp.11-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-003-1524-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of labyrinthine dysfunction on distance and direction during blindfolded walking of a triangular path

Glasauer, S. ; Amorim, M. ; Viaud-Delmon, I. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 2002, Vol.145(4), pp.489-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-002-1146-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial orientation in humans: perception of angular whole-body displacements in two-dimensional trajectories

Ivanenko, Y. ; Grasso, R. ; Israël, I. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 1997, Vol.117(3), pp.419-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s002210050236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fronto-parietal system for computing the egocentric spatial frame of reference in humans

Vallar, G ; Lobel, E ; Galati, G ; Berthoz, A ; Pizzamiglio, L ; Le Bihan, D; Le Bihan, Denis (Editor)

Experimental Brain Research, February 1999, Vol.124(3), pp.281-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A.
  2. Israël, I
  3. Ivanenko, Y.
  4. Le Bihan, Denis
  5. Lobel, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...