skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Chủ đề: Organometallic Compounds xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of amine-bridged bis(phenolate)lanthanide alkoxides and their application in the controlled polymerization of rac-lactide and rac-β-butyrolactone

Nie, Kun ; Fang, Lei ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Wang, Yaorong

Inorganic chemistry, 15 October 2012, Vol.51(20), pp.11133-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 23030249 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic301746c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and reactivity of heteroleptic rare earth metal bis(phenolate) complexes

Qi, Ruipeng ; Liu, Bao ; Xu, Xiaoping ; Yang, Zijian ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2008, Issue.37, pp.5016-5024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9231 ; E-ISSN: 1477-9239 ; DOI: 10.1039/b804914a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic aluminum alkyl complexes as highly active initiators for the polymerization of -caprolactone

Li, Wenyi ; Wu, Wenting ; Wang, Yaorong ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2011, Vol.40(43), pp.11378-11381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9234 ; E-ISSN: 1477-9242 ; DOI: 10.1039/c1dt11380a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic lanthanide amido complexes as highly active initiators for the ring-opening polymerization of lactides

Sun, Song ; Nie, Kun ; Tan, Yufang ; Zhao, Bei ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Yao, Yingming

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2013, Vol.42(8), pp.2870-2878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9236 ; E-ISSN: 1477-9244 ; DOI: 10.1039/c2dt31597a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shen, Qi
  2. Zhang, Yong
  3. Zhang, Y
  4. Yao, Y.
  5. Yao, Yingming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...