skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Organic Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Photoassisted Poling Induced Second Harmonic Generation with Inplane Anisotropy in Azobenzene Containing Polymer Films
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoassisted Poling Induced Second Harmonic Generation with Inplane Anisotropy in Azobenzene Containing Polymer Films

Jiang, X. L ; Li, L ; Kumar, J ; Tripathy, S. K; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Synthesis and Optical Properties of Polyureas with Azoaromatic Groups in the Main Chain
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Optical Properties of Polyureas with Azoaromatic Groups in the Main Chain

Lee, T. S ; Kim, D. Y ; Jiang, X. L ; Li, L ; Kumar, J; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Polarization Dependent Recordings of Surface Relief Gratings on Azobenzene Containing Polymer Films
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarization Dependent Recordings of Surface Relief Gratings on Azobenzene Containing Polymer Films

Jiang, X. L ; Li, L ; Kumar, J ; Kim, D. Y ; Shivshankar, V; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Polarization Dependence of Holographic Surface Relief Gratings Recorded on Azobenzene Polymers
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarization Dependence of Holographic Surface Relief Gratings Recorded on Azobenzene Polymers

Jiang, X. L ; Kumar, J ; Kim, D. Y ; Li, L ; Tripathy, S. K; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
Photofabrication of Surface Relief Gratings on Azobenzene Polymer Films
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photofabrication of Surface Relief Gratings on Azobenzene Polymer Films

Kim, D. Y ; Lee, T. S ; Wang, X ; Jiang, X. L ; Li, L; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Low Loss Second-Order Nonlinear Optical Polymers Based on All Organic Sol-Gel Materials
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Loss Second-Order Nonlinear Optical Polymers Based on All Organic Sol-Gel Materials

Jeng, R J ; Hsiue, G H ; Chen, J I ; Marturunkakul, S ; Li, L ; Jiang, X L ; Moody, R A ; Masse, C E ; Kumar, J ; Tripathy, S K; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, L
  2. Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry
  3. Jiang, X. L
  4. Kumar, J
  5. Kim, D. Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...