skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Chủ đề: Operation of the Institutions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-0611-4 ; Series ISSN: [1977-5725] ; DOI: 10.2865/22436

Toàn văn sẵn có

2
Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-0588-9 ; Series ISSN: 1831-0885 ; DOI: 10.2865/18511

Toàn văn sẵn có

3
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. leidinys.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. leidinys.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-4473-6 ; Series ISSN: [1977-1134] ; DOI: 10.2861/24998

Toàn văn sẵn có

4
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-5812-2 ; Series ISSN: 1681-3448 ; DOI: 10.2861/65350

Toàn văn sẵn có

5
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2017 m. leidimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2017 m. leidimas.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-0460-9 ; Series ISSN: 1977-1134 ; DOI: 10.2861/53907

Toàn văn sẵn có

6
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2017 m. leidimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2017 m. leidimas.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-0457-9 ; Series ISSN: 2529-3109 ; DOI: 10.2861/753645

Toàn văn sẵn có

7
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-3721-9 ; DOI: 10.2861/75729

Toàn văn sẵn có

8
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-3382-2 ; Series ISSN: 1681-3448 ; DOI: 10.2861/61026

Toàn văn sẵn có

9
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. liepos mėn. redakcija.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. liepos mėn. redakcija.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-5793-4 ; Series ISSN: [1977-1134] ; DOI: 10.2861/64835

Toàn văn sẵn có

10
Технически фишове за Европейския съюз
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз

European Parliament

Fichas técnicas sobre la Unión europea (CD-ROM), 2009

ISBN: 978-92-823-2474-5 ; Series ISSN: [1681-3448]

Toàn văn sẵn có

11
2006-2008 m. Pirmininko Dimitris Dimitriadis programa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2006-2008 m. Pirmininko Dimitris Dimitriadis programa.

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-0831-6

Toàn văn sẵn có

12
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2019 m. kovo mėn.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2019 m. kovo mėn.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-4525-1 ; Series ISSN: 1977-1134 ; DOI: 10.2861/686337

Toàn văn sẵn có

13
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2019 m. kovo mėn.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2019 m. kovo mėn.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-4559-6 ; Series ISSN: 2529-3109 ; DOI: 10.2861/976361

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2017  (8)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Slovak  (4)
 2. Hungarian  (4)
 3. French  (4)
 4. English  (4)
 5. Czech  (4)
 6. Latvian  (4)
 7. Portuguese  (4)
 8. Polish  (4)
 9. Italian  (4)
 10. Estonian  (4)
 11. Romanian  (4)
 12. Maltese  (4)
 13. Greek  (4)
 14. Dutch  (4)
 15. Spanish  (4)
 16. Bulgarian  (4)
 17. Finnish  (4)
 18. Slovenian  (4)
 19. German  (4)
 20. Swedish  (4)
 21. Danish  (4)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Parliament
 2. European Court of Auditors

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...