skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Networks xóa Chủ đề: Online Learning xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How is language used to craft social presence in Facebook? A case study of an undergraduate writing course

Gordon, Jessica

Education and Information Technologies, 2016, Vol.21(5), pp.1033-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-014-9366-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building modern online social presence: A review of social presence theory and its instructional design implications for future trends

Cui, Guoqiang ; Lockee, Barbara ; Meng, Cuiqing

Education and Information Technologies, 2013, Vol.18(4), pp.661-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-012-9192-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the effects of students' social networking experience on social presence and perceptions of using SNSs for educational purposes

Lim, Jieun ; Richardson, Jennifer C

The Internet and Higher Education, April 2016, Vol.29, pp.31-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2015.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online and blended communities of inquiry: Exploring the developmental and perceptional differences

Akyol, Zehra ; Garrison, D

International Review of Research in Open and Distance Learning, Dec 2009, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Offline Nature of Online Community

Berry, Sharla

International Review of Research in Open and Distributed Learning, Apr 2019, Vol.20(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14923831 ; DOI: 10.19173/irrodl.v20i2.3896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ozden, My
  2. Lim, Jieun
  3. Ozden, M. Yasar
  4. Cui, G.
  5. Lockee, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...