skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa Tác giả/ người sáng tác: Veselý, Zdeněk xóa Chủ đề: Olympismus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Olympic Games as a Component of Public Diplomacy (Case Studies Beijing 2008, Sochi 2014)
Olympijské hry jako součást veřejné diplomacie (případové studie Peking 2008, Soči 2014)

Pinkava, Matouš; Dubský, Zbyněk ; Veselý, Zdeněk

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations and the Olympic movement
Olympijské hnutí v mezinárodních vztazích

Parthonová, Štěpánka; Veselý, Zdeněk ; Dubský, Zbyněk

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dubský, Zbyněk
  2. Veselý, Zdeněk
  3. Parthonová, Štěpánka
  4. Pinkava, Matouš

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...