skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Olympic xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reliability, survivability and quality of large scale telecommunications systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability, survivability and quality of large scale telecommunications systems

Stavroulakis Peter

West Sussex, England : Wiley, c2003. - (TK5102.84 .Q35 2003) - ISBN0470847700

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models for measuring and benchmarking olympics achievements *

Li, Yongjun ; Liang, Liang ; Chen, Yao ; Morita, Hiroshi

Omega, Dec, 2008, Vol.36(6), p.933(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEA game cross-efficiency approach to Olympic rankings

Wu, Jie ; Liang, Liang ; Chen, Yao

Omega, Aug 2009, p.909 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03050483 ; E-ISSN: 18735274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liang, L
  2. Chen, Yao
  3. Liang, Liang
  4. Chen, Y
  5. Morita, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...