skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Chủ đề: Obstacle Avoidance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for reactive navigation of nonholonomic under-actuated robots in maze-like environments

Matveev, A.S ; Hoy, M.C ; Savkin, A.V

Automatica, May 2013, Vol.49(5), pp.1268-1274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2013.01.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A GPU-accelerated cortical neural network model for visually guided robot navigation

Beyeler, Michael ; Oros, Nicolas ; Dutt, Nikil ; Krichmar, Jeffrey L

Neural Networks, December 2015, Vol.72, pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-6080 ; E-ISSN: 1879-2782 ; DOI: 10.1016/j.neunet.2015.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A globally converging algorithm for reactive robot navigation among moving and deforming obstacles

Matveev, A. S. ; Hoy, M. C. ; Savkin, A. V.

Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, 2015, Vol.54, pp.292-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation of mobile robots in the presence of obstacles

Abiyev, R ; Ibrahim, D ; Erin, B

Advances in Engineering Software, 2010, Vol.41(10), pp.1179-1186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2010.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road area detection method based on DBNN for robot navigation using single camera in outdoor environments

Khalilullah, K.M. Ibrahim ; Ota, Shunsuke ; Yasuda, Toshiyuki ; Jindai, Mitsuru

Industrial Robot: An International Journal, 19 March 2018, Vol.45(2), pp.275-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-991X ; E-ISSN: 1758-5791 ; DOI: 10.1108/IR-08-2017-0139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A globally converging algorithm for reactive robot navigation among moving and deforming obstacles

Matveev, Alexey S ; Hoy, Michael C ; Savkin, Andrey V

Automatica, April 2015, Vol.54, pp.292-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-1098 ; E-ISSN: 1873-2836 ; DOI: 10.1016/j.automatica.2015.02.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pc metric: A performance measure for collision avoidance algorithms

Chitra Pradeep, Yazhini ; Amezquita-Semprun, Kendrick ; Del Rosario, Manuel ; Chen, Peter C.Y

Robotics and Autonomous Systems, November 2018, Vol.109, pp.125-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2018.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching robot navigation in the presence of obstacles using a computer simulation program

Erin, B ; Abiyev, R ; Ibrahim, D

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010, Vol.2(2), pp.565-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; E-ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.03.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotic Oncological Surgery: Technology That’s Here to Stay?

HRH Patel ; A Amodeo ; and Jv Joseph

International Journal of Advanced Robotic Systems, 01 February 2010, Vol.6(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1729-8806 ; E-ISSN: 1729-8814

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy-Based Controller for Differential Drive Mobile Robot Obstacle Avoidance

Mitrovic, Srdjan. T ; Djurovic, Zeljko. M

IFAC Proceedings Volumes, 2010, Vol.43(16), pp.67-72

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20100906-3-IT-2019.00014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking a path through the crowd: Robot navigation in unknown dynamic environments with moving obstacles based on an integrated environment representation

Savkin, Andrey V ; Wang, Chao

Robotics and Autonomous Systems, October 2014, Vol.62(10), pp.1568-1580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2014.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation control of multi-vehicle formation systems

El Kamel, Mohamed Anouard ; Beji, Lotfi ; Abichou, Azgal; Davesne, Frédéric (Editor)

International Journal of Vehicle Autonomous Systems, 2012, Vol.10(4), pp.355--373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-0226 ; E-ISSN: 1741-5306 ; DOI: 10.1504/IJVAS.2012.051271

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-centered X–Y–T space path planning for mobile robot in dynamic environments

Nishitani, Ippei ; Matsumura, Tetsuya ; Ozawa, Mayumi ; Yorozu, Ayanori ; Takahashi, Masaki

Robotics and Autonomous Systems, April 2015, Vol.66, pp.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2014.12.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
4 - Shortest path algorithm for navigation of wheeled mobile robots among steady obstacles
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

4 - Shortest path algorithm for navigation of wheeled mobile robots among steady obstacles

Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles, Chapter 4, pp.51-61

ISBN: 978-0-12-803730-0 ; ISBN: 978-0-12-803757-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803730-0.00004-4

Toàn văn sẵn có

15
1 - Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 - Introduction

Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles, Chapter 1, pp.1-13

ISBN: 978-0-12-803730-0 ; ISBN: 978-0-12-803757-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803730-0.00001-9

Toàn văn sẵn có

16
7 - Algorithm for reactive navigation of nonholonomic robots in maze-like environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

7 - Algorithm for reactive navigation of nonholonomic robots in maze-like environments

Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles, Chapter 7, pp.125-159

ISBN: 978-0-12-803730-0 ; ISBN: 978-0-12-803757-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803730-0.00007-X

Toàn văn sẵn có

17
11 - A globally converging reactive algorithm for robot navigation in scenes densely cluttered with moving and deforming obstacles
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

11 - A globally converging reactive algorithm for robot navigation in scenes densely cluttered with moving and deforming obstacles

Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles, Chapter 11, pp.251-282

ISBN: 978-0-12-803730-0 ; ISBN: 978-0-12-803757-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803730-0.00011-1

Toàn văn sẵn có

18
2 - Fundamentals of sliding mode control
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2 - Fundamentals of sliding mode control

Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles, Chapter 2, pp.15-20

ISBN: 978-0-12-803730-0 ; ISBN: 978-0-12-803757-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803730-0.00002-0

Toàn văn sẵn có

19
6 - Safe navigation to a target in unknown cluttered static environments based on border patrolling algorithms
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6 - Safe navigation to a target in unknown cluttered static environments based on border patrolling algorithms

Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles, Chapter 6, pp.113-123

ISBN: 978-0-12-803730-0 ; ISBN: 978-0-12-803757-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803730-0.00006-8

Toàn văn sẵn có

20
5 - Reactive navigation of wheeled robots for border patrolling
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 - Reactive navigation of wheeled robots for border patrolling

Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles, Chapter 5, pp.63-111

ISBN: 978-0-12-803730-0 ; ISBN: 978-0-12-803757-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803730-0.00005-6

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (9)
 2. 1999đến2002  (9)
 3. 2003đến2009  (9)
 4. 2010đến2015  (13)
 5. Sau 2015  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sanz, R.
 2. Savkin, A.V.
 3. Erin, B.
 4. Patel, HRH
 5. Savkin, Andrey V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...