skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa Tác giả/ người sáng tác: Czerwinski, Mary xóa Chủ đề: Object-oriented programming (Computer science) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Centered Software Engineering — Integrating Usability in the Software Development Lifecycle
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Centered Software Engineering — Integrating Usability in the Software Development Lifecycle

Seffah, Ahmed ;Gulliksen, Jan ;Desmarais, Michel C.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Seffah, Ahmed (Editor) ; Gulliksen, Jan (Editor) ; Desmarais, Michel C (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781402040276 ; ISBN: 140204027X ; E-ISBN: 9781402041136 ; E-ISBN: 1402041136 ; DOI: 10.1007/1-4020-4113-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...