skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa Chủ đề: Nutrition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The World Bank Group and the global food crisis an evaluation of the World Bank Group response
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group and the global food crisis an evaluation of the World Bank Group response

The World Bank;; World Bank

ISBN: 9781464800917 ; ISBN: 9781464800924 ; ISBN: 9781464800917 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0091-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
What can we learn from nutrition impact evaluations? lessons from a review of interventions to reduce child malnutrition in developing countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What can we learn from nutrition impact evaluations? lessons from a review of interventions to reduce child malnutrition in developing countries

The World Bank ;World Bank,;; World Bank ; World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 0821384066 ; E-ISBN: 0821384074 ; ISBN: 9780821384060 ; E-ISBN: 9780821384077 ; ISBN: 9780821384060 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8406-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Annual Review of Development Effectiveness 2006 : Getting Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006 : Getting Results

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 0821369067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. The World Bank
  2. Independent Evaluation Group
  3. Huppi, Monika
  4. World Bank
  5. Ainsworth, Martha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...