skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, Chuanwu xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Numerical Simulations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation--VII. The sizes of high-redshift galaxies

Liu, Chuanwu ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Angel, Paul W. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1608.00819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy-formation simulation - VI. The origins and fate of the highest known redshift galaxy

Mutch, Simon J. ; Liu, Chuanwu ; Poole, Gregory B. ; Geil, Paul M. ; Duffy, Alan R. ; Trenti, Michele ; Oesch, Pascal A. ; Illingworth, Garth D. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

MNRAS (December 21, 2016) 463 (4): 3556-3562 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1605.08054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poole, Gregory
  2. Duffy, Alan
  3. Mesinger, Andrei
  4. Geil, Paul M.
  5. Mesinger, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...