skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Chủ đề: Nucleotides xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era GTPase recognizes the GAUCACCUCC sequence and binds helix 45 near the 3' end of 16S rRNA.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tarasov, Sergey G. ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Waugh, David S. ; Court, Donald L. ; Ji, Xinhua

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 21, 2011, Vol.108(25), p.10156(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of ERA in complex with the 3' end of 16S rRNA: implications for ribosome biogenesis.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Waugh, David S. ; Court, Donald L. ; Ji, Xinhua

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 1, 2009, Vol.106(35), p.14843(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallographic snapshots of eukaryotic dimethylallyltransferase acting on tRNA: insight into tRNA recognition and reaction mechanism.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Zhou, Chun ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 21, 2008, Vol.105(42), p.16142(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and biochemical insights into 2'-O-methylation at the 3'-terminal nucleotide of RNA by Hen1.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Chan, Chio Mui ; Zhou, Chun ; Brunzelle, Joseph S. ; Huang, Raven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 20, 2009, Vol.106(42), p.17699(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tropea, Joseph E.
  2. Huang , Raven H.
  3. Ji, Xinhua
  4. Tu, Chao
  5. Joseph E. Tropea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...