skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Chủ đề: Nucleic Acids xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and function of the polymerase core of TRAMP, a RNA surveillance complex.(BIOCHEMISTRY)(Trf4p/Air2p/Mtr4p polyadenylation )(Author abstract)(Report)

Hamill, Stephanie ; Wolin, Sandra L. ; Reinisch, Karin M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 24, 2010, Vol.107(34), p.15045(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vesiculoviral matrix (M) protein occupies nucleic acid binding site at nudeoporin pair (Rae1*Nup98).(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Quan, Beili ; Seo, Hyuk - Soo ; Blobel, Gunter ; Ren, Yi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 24, 2014, Vol.111(25), p.9127(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rationally engineered misacylating aminoacyl-tRNA synthetase.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Bullock, Timothy L. ; Rodriguez - Hernandez, Annia ; Corigliano, Eleonora M. ; Perona, John J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 27, 2008, Vol.105(21), p.7428(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bound anionic states of adenine.(CHEMISTRY)(Author abstract)

Haranczyk, Maciej ; Gutowski, Maciej ; Li, Xiang ; Bowen, Kit H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 20, 2007, Vol.104(12), p.4804(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bullock, Timothy L.
  2. Gutowski, Maciej S.
  3. Perona, J.J. ;
  4. Quan, Beili
  5. Timothy L. Bullock

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...