skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Nuclear Weapons xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches to nuclear proliferation policy

Nye, Joseph S. , Jr.

Science, May 29, 1992, Vol.256(5061), p.1293(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear learning and U.S.–Soviet security regimes

Nye, Joseph S

International Organization, 1987, Vol.41(3), pp.371-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300027521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S.-Soviet relations and nuclear-risk reduction

Nye, Joseph S

Political science quarterly : PSQ ; the journal public and international affairs, 1984, Vol.99(3), pp. 401-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Farewell to Arms Control?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farewell to Arms Control?

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 1986, Vol.65(1), p.1

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20042859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonproliferation a long-term strategy

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1978, Vol.56(3), pp. 601-623

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
NPT: The Logic of Inequality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NPT: The Logic of Inequality

Nye, Joseph S.

Foreign Policy, 22/1985, Issue 59, p.123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00157228 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1148604

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political solutions. (nuclear nonproliferation)

Nye, Joseph S. , Jr.

Bulletin of the Atomic Scientists, August, 1982, Vol.38, p.30(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why fuel a Pakistani bomb? (column)

Nye, Joseph S. , Jr.

The New York Times, April 23, 1987, Vol.136, p.25(N) pA27(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time to plan for the next generation of nuclear technology

Nye, Joseph S

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 October 1977, Vol.33(8), pp.38-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1977.11458420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of hawks, doves - and, now owls; advocates of steps to avoid accidental nuclear war. (column)

Nye, Joseph S. ; Allison, Graham T. ; Carnesale, Albert

The New York Times, July 31, 1985, Vol.134, p.23(N) pA19(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea nukes: program under way? (possible development of nuclear weapons) (Column)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Christian Science Monitor, Nov 25, 1991, Vol.84(1), p.19

ISSN: 0882-7729

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistan's bomb could kill us all. (atomic weapons) (column)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Washington Post, Nov 9, 1986, Vol.109, p.H1

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon

Nye, Joseph S. , Jr.

American Political Science Review, Sept, 1990, Vol.84(3), p.1059(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1982  (2)
  2. 1982đến1984  (2)
  3. 1985đến1986  (4)
  4. 1987đến1991  (4)
  5. Sau 1991  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...