skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Chủ đề: Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of amine-bridged bis(phenolate)lanthanide alkoxides and their application in the controlled polymerization of rac-lactide and rac-β-butyrolactone

Nie, Kun ; Fang, Lei ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Wang, Yaorong

Inorganic chemistry, 15 October 2012, Vol.51(20), pp.11133-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 23030249 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic301746c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses of bimetallic rare-earth bis(cyclopentadienyl) derivatives supported by bridged bis(guanidinate) ligands and their catalytic property for the hydrophosphonylation of aldehydes

Nie, Kun ; Liu, Chengwei ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming

Journal of Organometallic Chemistry, 15 February 2016, Vol.804, pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2015.12.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic amine-bridged bis(phenolate) lanthanide aryloxides and alkoxides: synthesis, characterization, and application in the ring-opening polymerization of rac -lactide and rac -β-butyrolactone

Nie, Kun ; Feng, Tao ; Song, FengKui ; Zhang, Yong ; Sun, HongMei ; Yuan, Dan ; Yao, YingMing ; Shen, Qi

Science China Chemistry, 2014, Vol.57(8), pp.1106-1116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7291 ; E-ISSN: 1869-1870 ; DOI: 10.1007/s11426-014-5142-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nie, Kun
  2. Zhang, Yong
  3. Zhang, Y.
  4. Yao, Y.
  5. Nie, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...