skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Nonfiction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Nationalism in Europe, 18901940

Eley, Geoff

The English Historical Review, 2004, Vol.119(484), pp.1450-1451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Antiquaries: The Discovery of the Past in Eighteenth-Century Britain

Beckett, J

The English Historical Review, Vol.120(487), pp.783-785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Becoming Historical: Cultural Reformation and Public Memory in Early Nineteenth-Century Berlin

Green, Abigail

The English Historical Review, Vol.120(487), pp.789-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Defining Germany: The 1848 Frankfurt Parliamentarians and National Identity

Brophy, James

The English Historical Review, Vol.120(486), pp.476-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Culture, Politics and National Identity in Wales, 1832–1886

Jones, Aled

The English Historical Review, Vol.120(487), pp.793-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: A Nation of Agents: The American Path to a Modern Self and Society

Wilson, John

American Academy of Religion. Journal of the American Academy of Religion, Vol.73(3), pp.902-905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Writing Irishness in Nineteenth-Century British Culture

Fegan, Melissa

The English Historical Review, Vol.120(487), pp.851-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Europe Reconsidered

Wilson, Jon

The English Historical Review, Vol.120(485), pp.162-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Defining John Bull: Political Caricature and National Identity in Late Georgian England

Dickinson, H

The English Historical Review, Vol.119(484), pp.1429-1430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: History, Nationhood and the Question of Britain

Smout, T

The English Historical Review, Vol.119(484), pp.1372-1374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Preaching Spanish Nationalism across the Hispanic Atlantic, 1759-1823
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preaching Spanish Nationalism across the Hispanic Atlantic, 1759-1823

Poyo, G. E.

Journal of American History, 12/01/2012, Vol.99(3), pp.900-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jas396

Toàn văn sẵn có

12
Apples and Ashes: Literature, Nationalism, and the Confederate States of America
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apples and Ashes: Literature, Nationalism, and the Confederate States of America

Phillips, J.

Journal of American History, 03/01/2013, Vol.99(4), pp.1254-1255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jas677

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Years of Austria-Hungary: A Multi-National Experiment in Early Twentieth-Century Europe

Beller, Steven

The English Historical Review, Vol.CXXI(494), pp.1556-1557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; DOI: 10.1093/ehr/cel359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and the Nation in European History

Gillingham, John

The English Historical Review, Vol.CXXI(494), pp.1431-1433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; DOI: 10.1093/ehr/cel285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: From the United Irishmen to Twentieth-Century Unionism: A Festschrift for A.T.Q. Stewart

O'Day, Alan

The English Historical Review, Vol.120(487), pp.852-854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Relocating Britishness

Marwick, Arthur

The English Historical Review, Vol.120(487), pp.807-809 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969: The Anatomy of Betrayal

Carey, Peter

The English Historical Review, Vol.120(487), pp.868-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999

Butterwick, Richard

The English Historical Review, Vol.119(482), pp.743-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Quest for Statehood: Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quest for Statehood: Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-45

Stueck, W.

Journal of American History, 03/01/2013, Vol.99(4), pp.1295-1296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jas511

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Intellectuels et l'Occupation: Collaborer, partir, résister

Gildea, Robert

The English Historical Review, Vol.CXXI(494), p.1560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; DOI: 10.1093/ehr/cel362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (490)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (32)
 2. 1999đến2003  (117)
 3. 2004đến2008  (177)
 4. 2009đến2014  (272)
 5. Sau 2014  (226)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (758)
 2. Bài báo  (67)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. O'Day, Alan
 2. Berger, Stefan
 3. Whyte, William
 4. Whittall, Arnold
 5. Eley, Geoff

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...