skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Nonfiction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-Building and Common Values in Russia (Book Review)

Gorenburg, Dmitry P.

Slavic Review, 1 April 2005, Vol.64(1), pp.211-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/3650111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of ethnicity and nationhood in Germany, Russia, and Turkey

Gorenburg, Dmitry ; Stroschein, Sherrill ; Tezcür, Güneş Murat ; Aktürk, Şener

Nationalities Papers, 03 September 2014, Vol.42(5), pp.890-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.924915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.

Gorenburg, Dmitry

Nationalities Papers, 11/2009, Vol.37(6), pp.953-954 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905990903246922

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russia Balance Sheet

Gorenburg, Dmitry

Political Science Quarterly, Vol.125(2), pp.346-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russian Armed Forces in Transition. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series (Book Review)

Gorenburg, Dmitry

Russian Review, 1 October 2012, Vol.71(4), pp.726-727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; E-ISSN: 14679434

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World (Book Review)

Gorenburg, Dmitry

The Russian Review, 1 July 2009, Vol.68(3), pp.562-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; E-ISSN: 14679434

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tenacity of Ethnicity: A Siberian Saga in Global Perspective

Gorenburg, Dmitry

Europe - Asia Studies, Vol.52(7), pp.1377-1378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (2)
 4. 2010đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gorenburg, Dmitry
 2. Gorenburg, D
 3. Dmitry Gorenburg
 4. Gorenburg, Dmitry P.
 5. Stroschein, Sherrill

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...