skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Nickel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils in middle Spiš

Monika Vaľková ; Fridrich Zeleňák ; Peter Takáč ; Ľubica Kozáková

Acta Montanistica Slovaca, 01 March 2008, Vol.13(1), pp.82-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-1788 ; E-ISSN: 1335-1788

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Val'kova, Monika
  2. Kozáková, L.
  3. TU F BERG
  4. Val'kovdá, M.
  5. Takac, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...