skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Phê bình âm nhạc xóa Chủ đề: Nhạc Rock xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Good rockin' tonight : Sun Records and the birth of rock 'n' roll
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good rockin' tonight : Sun Records and the birth of rock 'n' roll

Escott Colin.; Hawkins Martin

New York : St. Martin's Press, c1991. - (781.66 ESC 1991) - ISBN0312054394

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Escott Colin
  2. Hawkins Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...