skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Nga xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quan hệ Nga - Ucraina từ năm 2000 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - Ucraina từ năm 2000 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Vũ, Hồng Lê; Lương, Văn Kế

Vũ,H.L. (2012). Quan hệ Nga - Ucraina từ năm 2000 đến nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001067; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36533

Truy cập trực tuyến

2
Quan hệ Nga - Gruzia từ năm 1991 đến 2011 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - Gruzia từ năm 1991 đến 2011 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Hoàng, Xuân Cường; Đinh, Công Tuấn

Hoàng, X.C. ( 2012). Quan hệ Nga - Gruzia từ năm 1991 đến 2011. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001069; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36532

Truy cập trực tuyến

3
Liên bang Nga và nội chiến tại Syria từ năm 2011 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liên bang Nga và nội chiến tại Syria từ năm 2011 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Nguyễn, Đức Hậu; Vũ, Dương Huân; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, Đ. H. (2017). Liên bang Nga và nội chiến tại Syria từ năm 2011 đến nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310206; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63417; 327.4705691 NG-H 2017 / 02050005209

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - Gruzia từ năm 1991 đến 2011 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Hoàng Xuân Cường; Đinh Công Tuấn người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.4704758 HO-C 2012)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - Ucraina từ năm 2000 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Vũ Hồng Lê; Lương Văn Kế người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.470477 VU-L 2012)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - Trung từ năm 2001 đến năm 2013 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 01 06

Trần Văn Lợi; Hà Mỹ Hương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (327.47051 TR-L 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga Ucraina từ năm 2000 đến nay Luận văn ThS Quan hệ Quốc tế 60 31 40

Vũ Hồng Lê

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga Gruzia từ năm 1991 đến 2011 Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 40

Hoàng Xuân Cường

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mới

Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

H. : CTQG, 2007 - (327.47059 QUA 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay) : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40

Vũ Thụy Trang; Phạm Quang Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (327.47 VU-T 2007)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Nga sau chiến tranh lạnh (từ năm 1991- nay) : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 61 50

Hoàng Mai Hương; Đỗ Tiến Sâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2008 - (915.1 HO-H 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

H. : KHXH, 2008 - (327.47059 QUA 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Dầu mỏ trong quan hệ Nga – EU từ năm 2000 đến nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dầu mỏ trong quan hệ Nga – EU từ năm 2000 đến nay

Nguyễn, Văn Phú

98 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16908

Truy cập trực tuyến

14
Quan hệ Trung - Nga sau chiến tranh lạnh (từ năm 1991- nay)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Nga sau chiến tranh lạnh (từ năm 1991- nay)

Hoàng, Mai Hương

109 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17084

Truy cập trực tuyến

15
Cuộc chiến tranh Nga - Gruzia năm 2008 và bài học kinh nghiệm : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 02 06
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc chiến tranh Nga - Gruzia năm 2008 và bài học kinh nghiệm : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 02 06

Trương, Thị Thúy Hằng; Đinh, Công Tuấn , người hướng dẫn

02050001813; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35495

Truy cập trực tuyến

16
Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay) : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay) : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40

Vũ, Thụy Trang; Phạm, Quang Minh

Vũ, T. T. (2007). Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01002; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36516

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc chiến tranh Nga - Gruzia năm 2008 và bài học kinh nghiệm : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 02 06

Trương Thị Thúy Hằng; Đinh Công Tuấn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (327.4704758 TR-H 2013)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á giai đoạn từ 1991 đến nay Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 40

Vũ Thụy Trang

ĐHKHXH & NV; 2007

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc chiến tranh Nga Gruzia năm 2008 và bài học kinh nghiệm Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 02 06

Trương Thị Thúy Hằng

ĐHKHXH&NV; 2013

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liên bang Nga và nội chiến tại Syria từ năm 2011 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Nguyễn Đức Hậu; Vũ Dương Huân

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (327.4705691 NG-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (2)
 2. 1992đến2001  (3)
 3. 2002đến2007  (4)
 4. 2008đến2012  (7)
 5. Sau 2012  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (19)
 2. Sách  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...