skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ngôn ngữ C xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data structures and algorithms : with object-oriented design patterns in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms : with object-oriented design patterns in C++

Preiss Bruno R.

New York : John Wiley Sons, c1999. - (005.1 PRE 1999) - ISBN0471241342 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Object-oriented and classical software engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented and classical software engineering

Schach Stephen R.

Boston : McGraw-Hill, 2002 - (005.1 SCH 2002) - ISBN0072395591

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Neural Network Recipes in C++

Masters Timothy

Boston : Academic press, Inc, 1993 - (006.3 MAS 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++

Schach Stephen R.; Schach Stephen R

Boston : WCB, 1998 - (005.13 SCH 1998) - ISBN0072901683

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective

Harrington Jan L.

New York : J. Wiley, c1997 - (005.13 HAR 1997) - ISBN0471163716 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Power GUI programming with VisualAge for C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power GUI programming with VisualAge for C++

Law William; Love Bob; Olson Bruce; Tsuji Hiroshi

New York : J. Wiley, 1997 - (005.13 POW 1997) - ISBN0471164828 (paper/CD-ROM : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Object-oriented programming in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented programming in C++

Lafore Robert ‰q (Robert W.)

Indianapolis, Indiana: Sams Publishing, 2002 - (005.13 LAF 2002) - ISBN0672323087

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Data-parallel programming on MIMD computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-parallel programming on MIMD computers

Hatcher Philip J.; Quinn Michael J

Cambridge: The MIT press, 1991 - (005.2 HAT 1991) - ISBN0262082055

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Data structures and algorithms in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures and algorithms in C++

Goodrich Michael T.; Tamassia Roberto; Mount David M

Hoboken, N.J. : Wiley, c2011. - (005.1 GOO 2011) - ISBN9780470383278 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...