skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Gollhofer, Albert xóa Chủ đề: Neurosciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online and post-trial feedback differentially affect implicit adaptation to a visuomotor rotation.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Schween, Raphael ; Taube, Wolfgang ; Gollhofer, Albert ; Leukel, Christian

Experimental Brain Research, Sept, 2014, Vol.232(9), p.3007(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-014-3992-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subconscious visual cues during movement execution allow correct online choice reactions

Leukel, Christian ; Lundbye-Jensen, Jesper ; Christensen, Mark Schram ; Gollhofer, Albert ; Nielsen, Jens Bo ; Taube, Wolfgang

PloS one, 2012, Vol.7(9), pp.e44496 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23049749 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-limb interference during motor learning

Lauber, Benedikt ; Lundbye-Jensen, Jesper ; Keller, Martin ; Gollhofer, Albert ; Taube, Wolfgang ; Leukel, Christian

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e81038 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24312523 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific interpretation of augmented feedback changes motor performance and cortical processing

Lauber, Benedikt ; Keller, Martin ; Leukel, Christian ; Gollhofer, Albert ; Taube, Wolfgang

Experimental brain research, May 2013, Vol.227(1), pp.31-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23525572 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3482-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribution of visual velocity and displacement cues to human balancing of support surface tilt

Assländer, Lorenz ; Hettich, Georg ; Gollhofer, Albert ; Mergner, Thomas

Experimental brain research, July 2013, Vol.228(3), pp.297-304 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23686151 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3561-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gollhofer, A.
  2. Gollhofer, Albert
  3. Taube, Wolfgang
  4. Leukel, Christian
  5. Leukel, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...