skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Neurosciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of reward and reward uncertainty in episodic memory

Mason, Alice ; Farrell, Simon ; Howard-Jones, Paul ; Ludwig, Casimir J.H

Journal of Memory and Language, October 2017, Vol.96, pp.62-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-596X ; E-ISSN: 1096-0821 ; DOI: 10.1016/j.jml.2017.05.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Neuroethics Framework for the Australian Brain Initiative

Carter, Adrian ; Richards, Linda J. ; Apthorp, Deborah ; Azghadi, Mostafa Rahimi ; Badcock, David R. ; Balleine, Bernard ; Bekkers, John M. ; Berk, Michael ; Bourne, James A. ; Bradley, Andrew P. ; Breakspear, Michael ; Brichta, Alan ; Carter, Olivia ; Castles, Anne ; Chakli, Khaled ; Cohen-Woods, Sarah ; Conn, Simon J. ; Cornish, Jennifer ; Cornish, Kim ; de Zubicaray, Greg

Neuron, Feb 6, 2019, Vol.101(3), p.365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-6273 ; DOI: 10.1016/j.neuron.2019.01.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mason, Alice
  2. Apthorp, Deborah
  3. Chakli, Khaled
  4. Ludwig, Casimir J.H.
  5. Azghadi, Mostafa Rahimi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...