skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Corbetta, Maurizio xóa Chủ đề: Neural Circuitry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual variability in functional connectivity predicts performance of a perceptual task.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Baldassarre, Antonello ; Lewis, Christopher M. ; Committeri, Giorgia ; Snyder, Abraham Z. ; Romani, Gian Luca ; Corbetta, Maurizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 28, 2012, Vol.109(9), p.3516(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal dynamics of spontaneous MEG activity in brain networks.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)

De Pasquale, Francesco ; Penna, Stefania Della ; Snyder, Abraham Z. ; Lewis, Christopher ; Mantini, Dante ; Marzetti, Laura ; Belardinelli, Paolo ; Ciancetta, Luca ; Pizzella, Vittorio ; Romani, Gian Luca ; Corbetta, Maurizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 30, 2010, Vol.107(13), p.6040(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Granger causality between cortical regions from voxelwise fMRI BOLD signals with LASSO.(functional magnetic Resonance Imaging)(Blood-Oxygenation-Level-Dependent)(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)(Report)

Tang, Wei ; Bressler, Steven L. ; Sylvester, Chad M. ; Shulman, Gordon L. ; Corbetta, Maurizio

PLoS Computational Biology, 2012, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Corbetta, Maurizio
  2. Maurizio Corbetta
  3. Romani, Gian Luca
  4. Snyder, Abraham Z.
  5. Corbetta , Maurizio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...