skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Chủ đề: Networked robot xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development of a tele-guidance system with fuzzy-based secondary controller
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a tele-guidance system with fuzzy-based secondary controller

Manh Duong, PHUNG; Quang Vinh, TRAN; Thanh Van Thi, NGUYEN; Cong Hoang, QUACH

978-142447813-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26886

Truy cập trực tuyến

2
A novel platform for internet-based mobile robot systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel platform for internet-based mobile robot systems

Duong, P. M; Hoang, T. T.; Van, N. T T; Viet, D. A.; Vinh, Truong Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26779

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thanh Van Thi, NGUYEN
  2. Cong Hoang, QUACH
  3. Viet, D. A.
  4. Quang Vinh, TRAN
  5. Manh Duong, PHUNG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...