skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Ieee Computer Graphics And Applications xóa Chủ đề: Networked Virtual Environments xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network-based visualization of 3D landscapes and city models

Royan, Jérôme ; Gioia, Patrick ; Cavagna, Romain ; Bouville, Christian

IEEE computer graphics and applications, 2007, Vol.27(6), pp.70-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 18027799 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gioia, Patrick
  2. Gioia, P
  3. Royan, Jerome
  4. Royan, J
  5. Bouville, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...