skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Neoklassieke school.|2gtt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An anticlassical political-economic analysis : a vision for the next century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anticlassical political-economic analysis : a vision for the next century

Murakami Yasusuke

Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1996 - (330 MUR 1996) - ISBN0804726469 (cloth : aid-free paper);ISBN9780804726467

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Murakami Yasusuke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...