skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Nhan đề tạp chí: Ieee Computer Graphics And Applications xóa Chủ đề: Navigation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YaQ: an architecture for real-time navigation and rendering of varied crowds

Maïm, Jonathan ; Yersin, Barbara ; Thalmann, Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(4), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19798862 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D elastic control for mobile devices

Hachet, Martin ; Pouderoux, Joachim ; Guitton, Pascal

IEEE computer graphics and applications, 2008, Vol.28(4), pp.58-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 18663815 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pouderoux, Joachim
  2. Guitton, P.
  3. Maim, Jonathan
  4. Hachet, M.
  5. Maim, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...