skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Cho, Seoungjae xóa Chủ đề: Natural User Interface xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of simulator for invoked reality environmental design

Sim, Sohyun ; Cho, Seoungjae ; Song, Wei ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(9), pp.11407-11428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-016-4116-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive virtual agent learning for NUI-based HRI applications

Jin, Daxing ; Cho, Seoungjae ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun

Multimedia Tools and Applications, 2016, Vol.75(23), pp.15157-15170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-2048-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture Recognition Method Using Sensing Blocks

Xi, Yulong ; Cho, Seoungjae ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Wireless Personal Communications, 2016, Vol.91(4), pp.1779-1797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-016-3356-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, K.
  2. Cho, Seoungjae
  3. Cho, Kyungeun
  4. Cho, S.
  5. Park, Yong-Woon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...