skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Khác xóa Tất cả các phiên bản Democracy xóa Tất cả các phiên bản Natural Resources xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual and Gender-Based Violence in the Kivu Provinces of the Democratic Republic of Congo : Insights from Former Combatants

Elbert , Thomas ; Hinkel , Harald ; Maedl , Anna ; Hermenau , Katharin ; Hecker , Tobias ; Schauer , Maggie ; Riedke , Heike ; Winkler , Nina ; Lancaster , Philip

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth : Botswana Case Study of Natural Resource Utilization for Peace and Development

Sebudubudu , David

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Great Migration : Urban Aspirations

Keith , Michael

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country Social Analysis : Ethnicity and Development in Vietnam -Summary report

World Bank

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Namibia: Country Brief

World Bank

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republic of Namibia - Addressing Binding Constraints to Stimulate Broad Based Growth : A Country Economic Report

World Bank

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. World Bank
  2. Keith , Michael
  3. Schauer , Maggie
  4. Winkler , Nina
  5. Hermenau , Katharin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...